ShockWatch Clip


CLIP:Med en CLIP fäst på produkten kan eventuella stötar mätas under hela transportkedjan, transport till och från kund och hos slutanvändaren. Om produkten blir utsatt för en kraftigare stöt än indikatorn tillåter, färgas indikatorn röd. CLIP finns i olika känslighetsgrader. CLIP går ej att återställa.